Zákon o ochraně oznamovatelů – whistleblowing


Uveřejněno v souladu s § 9 odst. (2) písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZoO”) na webových stránkách organizace.

Tento dokument slouží pro všechny zaměstnance organizace, pro bývalé zaměstnance a pro uchazeče o zaměstnání, kteří byly svědky neetické, nelegální nebo nebezpečné činnosti. V případě nahlášení oznámení se tímto stáváte oznamovateli. Tuto činnost mohou oznamovatelé níže uvedenými způsoby nahlásit příslušné osobě. Ostatní oznamovatelé (např. obchodní partneři a jiné třetí strany), kteří nespadají do působnosti ZoO mohou rovněž učinit oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému. Tato oznámení budou objektivně a nezávisle prošetřena, avšak mimo působnost uvedených zákonů.

Co to je whistleblowing

Jde o pojem, kdy zaměstnanec či jiný kolega v organizaci, upozorní na neetické, nelegální nebo nebezpečné činnosti. Tento jedinec se nazývá "whistleblower" nebo také "oznamovatel".

Kdo je povinným subjektem

HARYSERVIS II. - JAN GRÉZL, SYLVA GRÉZLOVÁ se sídlem Ostravská 25, 779 00 Olomouc a IČO: 49555081 (dále jen “Organizace” nebo „Povinný subjekt“), je povinna zřídit vnitřní oznamovací systém a určit příslušnou osobu. Povinný subjekt nesmí umožnit, aby oznamovatel nebo dotčená osoba byli vystaveni odvetnému opatření, zejména těm, která jsou definována § 4 odst.(1) písm. a) až m) ZoO.

Co se oznamuje

Obsahem oznámení jsou informace o možném protiprávním jednání, které

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon o ochraně oznamovatelů stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vymezených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů.

Podmínky zasílání oznámení

Organizace v souladu s požadavky zákona ZoO sestavila vnitřní oznamovací systém, a to formou zabezpečené e-mailové adresy: oznameni@haryservis.cz.

Podáním oznámení prostřednictvím výše uvedené e-mailové adresy je zajištěna ochrana oznamovatelů před odvetnými opatřeními.

Při podání oznámení doporučujeme vyplnit formulář uvedený ZDE pro hladké posouzení a identifikaci incidentu. V opačném případě budete další informace komunikovat s příslušnou osobou, aby bylo oznámení úplné.

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít dostatečné důvody se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

Oznamovatel by měl mít konkrétní důvody pro to se domnívat, že jím oznamované protiprávní jednání spadá pod ochranu zákona o ochraně oznamovatelů. Doplnění oznámení o věrohodné či ověřitelné informace nebo doklady o ohlašovaném protiprávním jednání mohou pozitivně ovlivnit způsob a výsledek prošetření oznámení.

Příslušná osoba a forma zasílání oznámení

Pro podání oznámení můžete také využít:

Příslušnou osobou je Bc. Jaroslav Jordán.

Postup příslušné osoby po podání oznámení

Přijetí oznámení bude, až na výjimky dle § 12 odst. (2) písm. a) a b) ZoO, písemně potvrzeno oznamovateli do sedmi dnů od přijetí oznámení.

Za den přijetí oznámení se považuje den, kdy bylo písemné oznámení doručeno do organizace a ústní oznámení sděleno příslušné osobě organizace.

Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení a o výsledku písemně vyrozumí oznamovatele do 30 dnů od přijetí oznámení. Tato lhůta může být o 30 dnů nejvýše dvakrát prodloužena, tj. celkově na 90 dnů. O důvodech a o prodloužení lhůty je oznamovatel vyrozuměn před jejím uplynutím. V případě, že při posuzování důvodnosti zjistí příslušná osoba, že nejde o oznámení dle ZoO, vyrozumí o tom oznamovatele bezodkladně.

Příslušná osoba v případě důvodných oznámení provede šetření a o navržených opatřeních k předejití nebo nápravě protiprávního stavu bezodkladně informuje oznamovatele.

Ochrana oznamovatele a jiných osob

Oznamovatelé a jiné osoby specifikované v § 4, odstavec 2, písmena a) až h) zákona o ochraně oznamovatelů (ZoO) mají nárok na ochranu proti návratným krokům, jak je definováno v § 4, odstavec 1, písmena a) až m). Zaměstnavatelé či jiné subjekty, pro které oznamovatel vykonává práci, nemají právo podniknout odvetná opatření vůči oznamovateli. Ochrana před takovými kroky je nezrušitelná.

Ochrana je garantována oznamovateli i v případech, kdy nenahlásil nesrovnalost přes interní systém organizace, ale přes externí systémy, jako jsou například externí oznamovací kanály Ministerstva spravedlnosti nebo příslušné orgány veřejné moci, jako je policie.

Tento nárok na ochranu platí i pro oznamovatele, kteří zveřejnili své informace o porušení veřejnosti, pokud jsou splněny podmínky uvedené v § 7, odst. 1, písm. c) ZoO.

Avšak pokud oznamovatel úmyslně podá lživé oznámení, nemá nárok na tuto ochranu. Takové chování je považováno za přestupek podle § 23, odst. 2 ZoO, a může být potrestáno pokutou až do výše 50 000 Kč.

Možnost externího oznámení

Kromě vnitřního oznamovacího systému umožňuje Zákon využít také další způsoby oznámení. Na rozdíl od interního oznamovacího systému nemůžeme garantovat rychlou reakci na vaše oznámení a promptní přijetí opatření k nápravě. Těmito externími způsoby oznámení jsou:

 • Oznámení prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, který je dostupný na této adrese: https://oznamovatel.justice.cz/. V takovém případě bude oznámení řešeno výhradně ze strany Ministerstva spravedlnosti.
   
 • Oznámení prostřednictvím uveřejnění, například v médiích, to však jen v případech vyjmenovaných v § 7 odst. 1 písm. c) Zákona, zejména: 
   
  • Organizace nebo Ministerstvo spravedlnosti nepřijalo ve lhůtách stanovenýchv tomto dokumentu, případně v zákoně o ochraně oznamovatelů, vhodné opatření, příslušná osoba neposoudila důvodnost oznámení, nebyla přijata opatření k nápravě či mimořádná opatření;
    
  • máte oprávněný důvod se domnívat, že jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy.

V případě, že učiníte oznámení prostřednictvím některé z výše uvedených možností a jedná se o oznámení, které spadá pod rozsah Zákona, náleží vám ochrana podle Zákona.

Ochrana osobních údajů

Příslušná osoba vyšetřuje všechna oznámení takovým způsobem, aby byla zachována anonymita oznamovatele. Bez jeho explicitního písemného souhlasu nesmí být tato anonymita porušena. Veškeré informace týkající se oznámení spravuje příslušná osoba nezávisle a třetím stranám je neposkytuje. Jedinou výjimkou je předání totožnosti oznamovatele příslušným orgánům veřejné moci, jak určuje zákon, například v případě, že následuje trestní stíhání. Oznamovatel je o takovém postupu vždy předem informován a má možnost se k němu vyjádřit.

 
HARYSERVIS
Ostravská 25, 779 00 Olomouc
E-mail: firma@haryservis.cz


Telefon: +420 585 311 077
Pohot. telefon:    +420 602 784 805